[PL] ORZECZNICTWO: Odsprzedaż oprogramowania w sieci

W papierowym wydaniu Rzeczpospolitej (strony Prawo Gospodarcze D11 | LINK) z dnia dwudziestego pierwszego marca br, ukazał się artykuł autorstwa Agnieszki Laskowskiej (radcy prawnego w DLA Piper |LINK|LINKEDIN) opisujący w ciekawy i profesjonalny sposób problem odsprzedaży oprogramowania, w szczególności odsprzedaży poprzez sieć.  Artykuł nawiązuje przede wszystkim do orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE i jego wyroku z dnia trzeciego lipca ubiegłego roku (SYGN C-128/11 | LINK DO ORZECZENIA), który zajął się sprawą “UsedSoft GmbH przeciwko Oracle International Corporation”. Czytamy o sprawie:

Oracle International Corp. udzielała klientom licencji na korzystanie ze swojego oprogramowania na wielu stanowiskach. Licencja ta była bezterminowa. Była nieprzenoszalna i miała odpłatny charakter. Klienci pobierali oprogramowanie ze strony Oracle, nie otrzymując od Oracle nośników, na których znajdowało się licencjonowane oprogramowanie. UsedSoft GmbH nabywała natomiast licencje od klientów oracle i odsprzedawała je podmiotom trzecim, wychodząc z założenia, że prawo do rozpowszechniania oprogramowania uległo już wyczerpaniu. UsedSoft GmbH odkupowała licencje w zakresie niewykorzystywanym przez pierwotnego klienta Oracle. W ocenie Ortacle International Corp. nie dochodziło do wyczerpania, w związku z czym UsedSoft GmbH prowadziło swoją działalność nielegalnie.

W jasny sposób radca opisuje w artykule zagadnienia udzielania takich licencji, ich zakupu pierworodnego (pierwsza sprzedaż) oraz przekazania innemu podmiotowi (odsprzedaż), ograniczeń jakie z takiej działalnośic wynikają oraz co chyba najwazniejsze odwołuje się również do przepisów obowiązujących w naszym lokalnym licencyjnym grajdołku.

Artykuł jest dośc obszerny (2/3 strony) a i wyciąganie specyficznych fragmentów trochę mija się z celem, więc zachęcam do samodzielnego zapoznania się z całością. Dodam tylko wniosek radcy:

Wydaje się, że stanowisko przedstawione przez Trybunał w komentowanym wyroku zmierza do zaadoptowania istniejących przepisów do zmian zachodzących na rynku informatycznym. Kierunek wskazany przez Trybunał wydaje się być słuszny i zdroworozsądkowy. Trudno bowiem znaleźć argumenty przemawiające za innym traktowaniem w kontekście wyczerpania nabywania kopii oprogramowania za pośrednictwem internetu i nabywania kopii programu na nośniku. Zwłaszcza, gdy w obu sytuacjach uprawniony otrzymuje stosowny ekwiwalent pienieżny z takie kopie i możliwość korzystania z oprogramowania.

Post Scriptum:

Warto zapoznać się z dwoma dokumentami dotyczącymi bezpośrednio tej sprawy (są dostępne również w języku polskim):

  1. WYROK TRYBUNAŁU (wielka izba) z dnia 3 lipca 2012 r. – LINK (Ochrona prawna programów komputerowych – Wprowadzanie do obrotu używanych licencji na oprogramowanie komputerowe pobrane z Internetu – Dyrektywa 2009/24/WE – Artykuł 4 ust. 2 i art. 5 ust. 1 – Wyczerpanie prawa do rozpowszechniania – Pojęcie „uprawnionego nabywcy”)
  2. OPINIA RZECZNIKA GENERALNEGO YVES’A BOTA przedstawiona w dniu 24 kwietnia 2012 r. – LINK (Axel W. Bierbach, syndyk masy upadłościowej UsedSoft GmbH, przeciwko Oracle International Corp. [wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesgerichtshof (Niemcy)] Ochrona prawna programów komputerowych – Dyrektywa 2009/24/WE – Wprowadzanie do obrotu używanego oprogramowania komputerowego pobranego z Internetu – Wyczerpanie prawa do rozpowszechniania)

[EN] SQL Server 2008 R2 Cumulative Update 11 is available

LOGO__SQLServerW2K8reverseLast post in this short series is for SQL Server 2008 R2. On 9th January Microsoft published Rev. 2 for this update.

In this Cumulative Update 4 [version build: 10.50.1809.0.] Microsoft resoleved & fixed not too much bugs for some components.

Below You can find short information about fixed bugs:

VSTS BUG: 834627 | 955850
FIX: Error message when you try to use the binaries from the SQL Server System CLR Types package (SQLSysClrTypes.msi): “Unable to load DLL ‘SqlServerSpatial.dll’: This application has failed to start because the application configuration is incorrect”

VSTS BUG: 765506 | 970198
FIX: You receive an incorrect result when you run a query that uses the row_number function in SQL Server 2008 or in SQL Server 2008 R2

VSTS BUG: 826729 | 2445812
FIX: A column that uses the DATETIME data type does not replicate to an Oracle subscriber by using a transactional replication in SQL Server 2008 or in SQL Server 2008 R2

VSTS BUG: 799307 | 2515286
FIX: “There is no function ‘{urn:schemas-microsoft-com:xml-sql}:variable()” error for an XQuery query that updates the value of an XML column in SQL Server 2005, in SQL Server 2008 or in SQL Server 2008 R2

VSTS BUG: 799295 | 2583994
FIX: SSIS Checkpoint restores an incorrect variable value for an Execute SQL Task item of a For Loop Container item in SSIS 2008 or in SSIS 2008 R2 if an SSIS package executes again after it fails or stops

VSTS BUG: 799324 | 2588970
FIX: “Server: Msg 7359” error when you run a distributed query in SQL Server 2008 or in SQL Server 2008 R2 if a schema version is updated more than five times

VSTS BUG: 776490 | 2590839
FIX: Low CPU spikes at a set interval even without user activity in SQL Server 2008 R2

VSTS BUG: 799292 | 2591461
FIX: “Unexpected error from SE OLEDB interface” error when you run a full-text search query in SQL Server 2008 or in SQL Server 2008 R2

VSTS BUG: 799304 | 2598903
FIX: SQL Server Agent job randomly stops when you schedule the job to run past midnight on specific days in SQL Server 2005, in SQL Server 2008 or in SQL Server 2008 R2

VSTS BUG: 831275 | 2603910
FIX: Backup fails in SQL Server 2008 or in SQL Server 2008 R2 if you enable change tracking on the database

VSTS BUG: 847239 | 2616481
FIX: SSRS 2008 R2 report has no Export menu in Internet Explorer 9.0 if you use the out-of-box viewer page in the SharePoint Report Viewer Web Part

VSTS BUG: 834620 | 2618676
FIX: Transaction log backup is created even though the full backup is canceled in SQL Server 2008 or in SQL Server 2008 R2

VSTS BUG: 834617 | 2618680
FIX: “Not registered correctly” error when you use a pull subscription and the Replication Interactive Conflict Resolver

VSTS BUG: 766723 | 2624915
FIX: Part of a report is not displayed when you use the Report Viewer Web Part on a SharePoint 2010 site to view a SSRS 2008 R2 report

VSTS BUG: 834636 | 2628126
FIX: “Fulltext index error during compression or decompression” error when you create a full-text index in SQL Server 2008 or in SQL Server 2008 R2 if the primary key is set to a BIGINT column

VSTS BUG: 831257 | 2629456
FIX: Access violation when you insert a record into a new empty partition in SQL Server 2008 or in SQL Server 2008 R2

VSTS BUG: 822377 | 2634571
FIX: Slow performance when you run the CHECKDB WITH PHYSICAL_ONLY command on a large database in SQL Server 2008 R2

VSTS BUG: 824538 | 2636425
FIX: Incorrect result when you concurrently update multiple Excel 2010 sheets that use PowerPivot for Excel 2010 in SQL Server 2008 R2

VSTS BUG: 834639 | 2638448
FIX: Access violation when a query is compiled or recompiled in SQL Server 2008 or in SQL Server 2008 R2

VSTS BUG: 836361 | 2644260
FIX: A main report is re-rendered when you click a link to view a drillthrough report in SSRS 2008 R2

VSTS BUG: 846406 | 2649359
FIX: An access violation occurs in the “sqlservr!CSbMsgDispatcher: :CSbReceivedDialog: :AppendMsg” class in SQL Server 2008 R2

VSTS BUG: 831388 | 2653893
FIX: It takes a long time to restore a database in SQL Server 2008 R2

VSTS BUG: 831388 | 2633151
FIX: The SQL Server database transaction log file does not grow by the configured file growth value

 

Microsoft has recommended to test all hotfixes before updating in production environment. More information about this release You can find with the article: Cumulative Update 11

If You want to go directly to download section jump to Request Hotfix Download Site, where You can choose version (for 32-bit, 64-bit, itanium). This release is prepared as multilingual package.

[EN] Sunday Morning, ORA Errors…

LOGO__OracleYes, I know. Generally I’m focused for Microsoft SQL Server (doesn’t matter which version). But because I’m working for many clients and for heterogeneous environment, is it possible to receive errors from other systems. For database applications (or servers) one of the most popular (except SQL Server) is Oracle, naturally. What we can do if we are not familiar for those errors: ORA-02067, ORA-12012, ORA-01691, ORA-27063?

Of course we can go to favorite search engine in favorite browser and send search commands. Or go directly for well known, very simple site which collect almost all popular Oracle Errors. This SITE provide simple answer about errors: number, cause, action. See results below:

ORA-02067:
transaction or savepoint rollback required
Cause:
     A failure (typically a trigger or stored procedure with multiple remote updates) occurred such that the all-or-nothing execution of a previous Oracle call cannot be guaranteed.
Action:     rollback to a previous savepoint or rollback the transaction and resubmit.

ORA-12012:
error on auto execute of job string
Cause:
     An error was caught while doing an automatic execution of a job.
Action:     Look at the accompanying errors for details on why the execute failed.

ORA-01691:
unable to extend lob segment string.string by string in tablespace string

Cause:     Failed to allocate an extent of the required number of blocks for LOB segment in the tablespace indicated.
Action:     Use ALTER TABLESPACE ADD DATAFILE statement to add one or more files to the tablespace indicated.

ORA-27063:
number of bytes read/written is incorrect
Cause:
     the number of bytes read/written as returned by aiowait does not match the original number, additional information indicates both these numbers
Action:     check errno

Are You feel better? Again, with problems with Oracle (especially on Sunday 7 AM) go to: http://ora-XXXXX.ora-code.com/ where XXXXX is number of Your error.