[PL] Cyberbezpieczeństwo RP. Czy naprawdę nic się nie zmieniło?

Administracja państwowa nie dysponuje wiedzą na temat skali i rodzaju incydentów występujących w cyberprzestrzeni, a ustanowiony w Prawie telekomunikacyjnym system zbierania i rejestrowania takich informacji okazał się być całkowicie nieskuteczny.

Dziś rano Najwyższa Izba Kontroli podała do Polskiej Agencji Prasowej wiadomość o najnowszym raporcie dotyczącym “Stanu Bezpieczeństwa Cybernetycznego Rzeczpospolitej Polskiej”. Czy raport ten może zadziwić w jakikolwiek sposób? No niestety nie. Szczególnie, że informacja pracowa opublikowana dzisiaj, prawie nie różni się od informacji opublikowanej ponad rok temu, która to była przyczynkiem do powstania raportu. 

© Fotolia.com

Cytat z informacji opublikowanej 30 czerwca 2015 roku (5:40 rano):

Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni nie jest w Polsce właściwie chronione. Nie podjęto dotąd spójnych i systemowych działań w zakresie monitorowania i przeciwdziałania zagrożeniom występującym w cyberprzestrzeni. Aktywność państwa paraliżował przede wszystkim brak jednego ośrodka decyzyjnego, koordynującego działania innych instytucji publicznych oraz bierne oczekiwanie na rozwiązania, które w tym obszarze ma zaproponować Unia Europejska.

Cytat z informacji opublikowanej 18 czerwca 2014 roku (8:00 rano):

Bezpieczeństwo Polski w cyberprzestrzeni jest obecnie na dramatycznie niskim poziomie – uważają eksperci zgromadzeni w NIK podczas debaty poświęconej temu zagadnieniu. Państwo musi jak najszybciej zająć się regulowaniem tego obszaru, by skutecznie zapobiegać oszustwom i szpiegostwu w sieci. Czy jest do tego przygotowane? NIK zamierza to sprawdzić.

Zacznijmy jednak od początku. Rok temu Najwyzasza Izba Kontroli stwierdziła:

…Dlatego NIK chce sprawdzić, czy istnieje spójny system działania organów administracji państwowej dotyczący monitorowania i przeciwdziałania zagrożeniom w cyberprzestrzeni. – Warto odpowiedzieć sobie dziś na pytanie: Czy budujemy w Polsce sensowny system i czy mamy na niego zabezpieczone środki? – mówi Marek Bieńkowski, dyr. Departamentu Porządku i Bezpieczeństwa Wewnętrznego NIK.

Kontrolerzy wejdą m.in. do ministerstw: Administracji i Cyfryzacji, Obrony Narodowej i Spraw Wewnętrznych. Pojawią się także w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Urzędzie Komunikacji Elektronicznej, Rządowym Centrum Bezpieczeństwa i Komendzie Głównej Policji. NIK zbada aktywność tych instytucji od 2008 r., ale najmocniej przyjrzy się ostatnim dwóm latom.

Funkcjonariusze NIK odwiedzili więc wspomniane instytucje, popytali, popatrzyli, przetestowali procedury i przeprowadzili trochę wywiadów. Efektem tych prac są dane zawarte w raporcie:

…Kluczowym czynnikiem paraliżującym aktywność państwa w tym zakresie był brak jednego ośrodka decyzyjnego, koordynującego działania innych instytucji publicznych. Nie zidentyfikowano podstawowych zagrożeń dla krajowej infrastruktury teleinformatycznej oraz nie wypracowano narodowej strategii ochrony cyberprzestrzeni, stanowiącej podstawę dla działań podnoszących bezpieczeństwo teleinformatyczne. Nie określono też struktury i ram prawnych krajowego systemu ochrony cyberprzestrzeni, nie zdefiniowano obowiązków i uprawnień jego uczestników oraz nie przydzielono zasobów niezbędnych do skutecznej realizacji zadań. A co najważniejsze nie przygotowano procedur reagowania w sytuacjach kryzysowych, związanych z cyberprzestrzenią.

W ocenie NIK, istotnym czynnikiem wpływającym negatywnie na realizację zadań w obszarze bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni było niewystarczające zaangażowanie kierownictwa administracji rządowej, w tym Prezesa Rady Ministrów, w celu rozstrzygania kwestii spornych między poszczególnymi urzędami oraz zapewnienia współdziałania organów i instytucji związanych z bezpieczeństwem teleinformatycznym państwa…

…W czerwcu 2013 r. Rada Ministrów przyjęła „Politykę ochrony cyberprzestrzeni Rzeczypospolitej Polskiej” – dokument będący wynikiem źle rozumianego kompromisu, nieprecyzyjny i obarczony licznymi błędami merytorycznymi. Nieliczne zadania wynikające bezpośrednio z „Polityki” nie były realizowane przez większość skontrolowanych przez NIK podmiotów, co pozwala stwierdzić, że praktyczne zastosowanie strategii w celu poprawy bezpieczeństwa teleinformatycznego państwa było raczej symboliczne…

Ale na całe szczęście jest trochę pozytywów:

Jako działania pozytywne w obszarze ochrony cyberprzestrzeni można wskazać w szczególności:

 • powołanie i utrzymywanie na wysokim poziomie zespołów CERT (zespołów ds. bezpieczeństwa informatycznego) przez takie instytucje jak NASK, ABW oraz MON;
 • utworzenie przez Ministra Obrony Narodowej systemu reagowania na incydenty komputerowe w resorcie obrony narodowej oraz wyspecjalizowanej jednostki – Narodowego Centrum Kryptologii;
 • upowszechnianie przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wytycznych i dobrych praktyk z zakresu ochrony teleinformatycznej infrastruktury krytycznej;
 • prowadzenie przez NASK i Policję aktywnych działań edukacyjnych dotyczących m.in. przestępczości komputerowej i bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni.

NIK zauważa, że poszczególne kontrolowane podmioty posiadały własne, odrębne procedury zapobiegania zagrożeniom w cyberprzestrzeni. Ale suma tych systemów nie tworzyła spójnej całości – jednego spójnego systemu.

Pełna notatka z zapowiedzi kontroli (wraz z materiałami audio oraz wideo) znajduje się pod adresem:  https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/bezpieczenstwo-rp-w-cyberprzestrzeni.html

Połna notatka z wyników kontroli (wraz z materiałami audio oraz wideo) znajduje się pod adresem: https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/nik-o-bezpieczenstwie-w-cyberprzestrzeni.html

Dodatkowo pełen raport [KPB-4101-002-00/2014] dostępny publicznie pobrać można pod adresem (1.21 MB / 87 stron): https://www.nik.gov.pl/plik/id,8764,vp,10895.pdf

[EN] New EverNote Release after Release is now available

EverNote is one of my favourite ‘notes tool’ (I use OneNote for a little different things), but EverNote is my primary tool for quick notes at conferences, meetings, trips and I use it on many devices; laptop, kindle, iphone, noka phone…

Yesterday I downloaded and installed newest (in my wrong opinion) version 5.8.11.8117 GA with some improvements:

 • Faster launch and sync
 • Numerous fixes and stability improvements
 • Fixed OCR bugs
 • Fixed bug where YXBJ customers could not export some notebooks
 • Fixed bug that caused text to be truncated in Account Info for some languages
 • Fixed several bugs which caused the app to freeze
 • 1 security fix — learn more at https://evernote.com/security-updates#win

CapturaEverNote58118117

Just few minutes ago I got notification that newest version of EverNote is available. Version 5.8.12.8127 brings more security and performance improvements.

image

I hope that they WILL NOT release newest version tomorrow…

[EN] SQL Server 2014 SP1 Cumulative Update #1 is available!

LOGO__SQLServer2014downloadThe second package of June’s cumulative updates for SQL Server is also for SQL Server 2014. But this time for SQL Server 2014 with Service Pack 1. In this Cumulative Update No 1 {build 12.0.4416.0} Microsoft released over one hundred forty bugs (!). The Memory Remains. Similar stories happened with SQL Server 2012 and of course for SQL Server 2014 RTM {with over one hundered twenty bugs LINK}. In this case list of fixed bugs is really impressive:

VSTS BUG: 4584557 | 3041056
FIX: A tablix data region is rendered as corrupted in SSRS in Cumulative Update 3 for SQL Server 2012 SP2
Reporting Services

VSTS BUG: 4584559 | 3041859
FIX: Performance issue occurs when you use sqlncli11.dll ODBC driver to access SQL Server in an application
SQL connectivity

VSTS BUG: 4736925 | 3036330
FIX: Cannot use SQL Server 2014 SQL Profiler to connect to an instance of SQL Server 2005
Management Tools

VSTS BUG: 4741675 | 3035077
FIX: Cannot enable the change tracking in Azure SQL Database V12 that supports change tracking
Management Tools

VSTS BUG: 4736715 | 3008416
FIX: Duplicate records in the report rendering when you use Lookup function in the expression of a matrix in SSRS 2012 or SSRS 2014
Reporting Services

VSTS BUG: 4766925 | 3008135
FIX: Abbreviations for million, billion, and others are translated incorrectly in Swedish or Italian Power View report
SQL service

VSTS BUG: 4736689 | 3000562
FIX: ImageConsolidation device information setting does not work when it is specified in the RSReportServer.config file
Reporting Services

VSTS BUG: 4584566 | 3053664
FIX: Improved memory management for columnstore indexes to deliver better query performance in SQL Server 2014
SQL service

VSTS BUG: 4767299 | 3053040
FIX: Hidden MDS data entries are deleted unexpectedly when you use the Master Data Services add-in for Microsoft Excel in SQL Server 2014
Master Data Services (MDS)

VSTS BUG: 4584497 | 3048752
FIX: A SELECT query that’s run as a parallel batch-mode scan triggers a deadlock in SQL Server 2014
SQL service

VSTS BUG: 4767701 | 3053752
FIX: PowerPivot Gallery displays Create Power View Report button incorrectly when you use SSAS 2014 as a data source
Analysis Services

VSTS BUG: 4767825 | 3067659
FIX: Data loss might occur when you use Windows Azure Storage in SQL Server 2014 on high latency networks
SQL service

VSTS BUG: 4838259 | 3070147
Incorrect values are included in the description column when you query the sys.dm_xe_objects dynamic management object in SQL Server 2014
SQL service

VSTS BUG: 4834679 | 3071024
“Alter failed for Database” error occurs when you enable the “Change Tracking” option for the Azure SQL Database in SQL Server Management Studio 2014
Management Tools

VSTS BUG: 4584529 | 3045410
FIX: A query that uses the DECRYPTBYKEY function takes a long time in SQL Server 2014
SQL security

VSTS BUG: 4584511 | 3042683
FIX: Data Tools error occurs when you upgrade a DTS package in SQL Server 2014
Integration Services

VSTS BUG: 4584536 | 3042370
An AlwaysOn secondary replica crashes or raises error 3961 when the AlwaysOn database has CLR UDT in SQL Server 2014
SQL service

VSTS BUG: 4584554 | 3039035
FIX: “Parameter type cannot be deduced” when you execute sp_describe_undeclared_parameters in SQL Server 2012 or SQL Server 2014
SQL service

VSTS BUG: 4767960 | 3061685
FIX: Cannot create statistics when you execute statement to create it directly or in the background in SQL Server 2014
SQL performance

VSTS BUG: 4584564 | 3037624
FIX: Complex parallel query does not respond in SQL Server 2012 or SQL Server 2014
SQL performance

VSTS BUG: 4767942 | 3066682
FIX: Error occurs when you filter data with date format that differs from DateTime attribute format setting in MDS 2014
MDS

VSTS BUG: 4844571 | 3063438
FIX: XSLT transformation fails when you execute an SSIS 2014 package that contains multiple concurrent XML tasks
Integration Services

VSTS BUG: 4767537 | 3048734
FIX: An I/O error that occurs on BPE files causes SQL Server 2014 to disable BPE
SQL service

VSTS BUG: 4584539 | 3036601
FIX: Add three stored procedures to clean up history that is created when you use SQL Server 2012 or 2014 MDS
MDS

VSTS BUG: 4736767 | 3036328
FIX: The value of statement_start_offset column is incorrect in DMV sys.dm_exec_requests in SQL Server 2014
SQL service

VSTS BUG: 4767646 | 3067828
FIX: Access violation occurs when you connect to an instance of SQL Server 2014
SQL service

VSTS BUG: 4767614 | 3069488
“Non-yielding Scheduler” error occurs and SQL Server stops responding when a database has columnstore indexes on a Microsoft SQL Server 2014 instance
SQL service

VSTS BUG: 4767950 | 3067896
Incorrect results are returned in an indexed view after an Insert or Delete operation on the base table occurs in SQL Server 2014
SQL performance

VSTS BUG: 4584565 | 3033041
FIX: Error occurs and the execution hangs when you run an SSIS package that connects to Flat File Source
Integration Services

VSTS BUG: 4602057 | 3061218
FIX: “Cannot read 8 bytes from file using caching” error when you execute an SSIS 2014 package
Integration Services

VSTS BUG: 4584544 | 3032476
FIX: Memory leak in USERSTORE_SCHEMAMGR and CPU spikes occur when you use temp table in SQL Server 2012 or 2014
SQL service

VSTS BUG: 4736765 | 3032068
FIX: No MDSTrace.log file is generated after you enable tracing in the MDS 2014 web.config file
MDS

VSTS BUG: 4736724 | 3032067
FIX: Access denied when a newly added user browses to an MDS website in SQL Server 2014
MDS

VSTS BUG: 4741563 | 3029825
FIX: DBCC CHECKDB and DBCC CHECKTABLE take longer to run when SQL CLR UDTs are involved in SQL Server 2012 or SQL Server 2014
SQL performance

VSTS BUG: 4736736 | 3029762
FIX: Access violation occurs when you delete rows from a table that has clustered columnstore index in SQL Server 2014
SQL service

VSTS BUG: 4805539 | 3067968
FIX: Paging out in memory occurs when columnstore index query consumes large memory in SQL Server 2014
SQL service

VSTS BUG: 4736916 | 3027847
FIX: Date conversion error when you use German SQL Server 2014 MDS in a German Windows operating system
MDS

VSTS BUG: 4798768 | 3068297
FIX: A severe error occurs in SQL Server 2014 during compilation of a query on a table with clustered columnstore index
SQL performance

VSTS BUG: 4067311 | 3027425
FIX: Metadata cannot be removed at publisher and synchronization time increases when you use merge replication
SQL service

VSTS BUG: 4736921 | 3024815
Large query compilation waits on RESOURCE_SEMAPHORE_QUERY_COMPILE in SQL Server 2014
SQL performance

VSTS BUG: 4741501 | 3024790
FIX: SQL Server 2012 SP2 CU2 cannot install the SQL Writer update when the SQL Server is non-English version
Setup & Install

VSTS BUG: 4584543 | 3020350
FIX: ISServerExec crashes when you execute an SSIS package that contains another set of child SSIS packages
Integration Services

VSTS BUG: 4767830 | 3052167
FIX: Error 1205 when you execute parallel query that contains outer join operators in SQL Server 2014
SQL performance

VSTS BUG: 4745313 | 3054180
FIX: It may take longer than expected to create a SQL Server LineString instance in SQL Server 2012 or SQL Server 2014
SQL service

VSTS BUG: 4584522 | 2867316
FIX: You cannot restore a SQL Server 2012 or 2014 database in the Microsoft Azure binary large object storage service
SQL service

VSTS BUG: 4744179 | 2970136
FIX: Cannot remove backup file after you restore the database from Windows Azure in SQL Server 2014 or SQL Server 2012
SQL service

VSTS BUG: 4736554 | 2994082
FIX: Error when you edit models for some groups or users in MDS for SQL Server 2012 or SQL Server 2014
MDS

VSTS BUG: 4737087 | 2995622
FIX: “Specified cast is not valid” when you load an XML document that has time zone information in SSIS 2012 or SSIS 2014
Integration Services

VSTS BUG: 4584501 | 3020750
FIX: Error or blank page when you click the workbook link under “Data Refresh – Recent Activity”
Analysis Services

VSTS BUG: 4584502 | 3023620
FIX: Continuous refreshes occur after you configure scheduled data refresh in PowerPivot for SharePoint 2013
Analysis Services

VSTS BUG: 4736769 | 3025845
FIX: The transaction isolation level is reset incorrectly when the SQL Server connection is released in SQL Server 2014
SQL service

VSTS BUG: 4736968 | 3026083
FIX: SOS_CACHESTORE spinlock contention on ad hoc SQL Server plan cache causes high CPU usage in SQL Server 2012 or 2014
SQL service

VSTS BUG: 4584506 | 3027232
FIX: Error when you schedule data refresh by defining Secure Store ID in SQL Server PowerPivot for SharePoint 2013
Analysis Services

VSTS BUG: 4736749 | 3030041
FIX: Error occurs when you connect to the database engine after you install CU4 for SQL Server 2014
Setup & Install

VSTS BUG: 4736878 | 3030325
FIX: The scheduled refresh only occurs every other day instead of every day in SQL Server 2014 PowerPivot data refresh
Analysis Services

VSTS BUG: 4736752 | 3030326
FIX: Entries are no longer recorded on history page when you customize data refresh in PowerPivot for SharePoint 2013
Analysis Services

VSTS BUG: 4736730 | 3030619
FIX: Incorrect data returned when you query the DATE column in SQL Server 2014
SQL service

VSTS BUG: 4767718 | 2999809
FIX: Poor performance when a query contains table joins in SQL Server 2014
Management Tools

VSTS BUG: 4741593 | 3034615
FIX: Memory leak occurs when you run DBCC CHECKDB against a database in SQL Server 2014
SQL service

VSTS BUG: 4741641 | 3035071
FIX: Error when you run a query that contains “Use database_name” or “Execute Stored_Procedure_name” command
Management Tools

VSTS BUG: 4736953 | 3035165
FIX: Error 8646 when you run DML statements on a table with clustered columnstore index in SQL Server 2014
SQL service

VSTS BUG: 4584555 | 3040804
FIX: “Access Denied” error occurs when you run an XML validation task in SSIS 2012 or SSIS 2014
Integration Services

VSTS BUG: 4584521 | 3041476
FIX: SQL Server takes long time to open database after recovery to add or remove a data file in SQL Server 2014 or SQL Server 2012
SQL service

VSTS BUG: 4584515 | 3041967
FIX: “Unable to retrieve data for this section of the report” error when you request the Service Broker Statistics report in SQL Server 2014
Management Tools

VSTS BUG: 4584548 | 3042135
FIX: Access violation and “No exceptions should be raised by this code” error occur when you use SQL Server 2012 or SQL Server 2014
SQL service

VSTS BUG: 4584560 | 3048856
FIX: Error 3624 occurs when you execute a query that contains multiple bulk insert statements in SQL Server 2014
SQL service

VSTS BUG: 4584538 | 3051663
FIX: “8156: A database error has occurred” when you run a business rule in SQL Server 2014 Master Data Services
MDS

VSTS BUG: 4584526 | 3052244
FIX: Incorrect result when the “must be unique” action is evaluated for an attribute by using SQL Server 2014 Master Data Services
MDS

VSTS BUG: 4741603 | 3020402
FIX: SQL Server 2014 Object Explorer does not display the SQL Azure objects correctly
Management Tools

VSTS BUG: 4736940 | 3029504
FIX: “Error converting data type nvarchar to datetime” error occurs when you use business rule in SQL Server 2014 MDS
MDS

VSTS BUG: 4767771 | 3064784
FIX: Access violation occurs when you query against a table that contains column store indexes in SQL Server 2014
SQL Service

VSTS BUG: 4584537 | 3052404
FIX: You cannot use the Transport Layer Security protocol version 1.2 to connect to a server that is running SQL Server 2014 or SQL Server 2012
SQL connectivity

VSTS BUG: 4736612 | 2995211
FIX: Incorrect error when you set rotation of chart series label greater than 90 or less than -90 in an SSRS 2012 or 2014 report
Reporting Services

VSTS BUG: 4736599 | 2997020
FIX: “An item with the same key has already been added” error when you review a report in SSRS 2012 or 2014
Reporting Services

VSTS BUG: 4736605 | 3000494
The slides of a PowerPoint file that is exported from a PowerView report show blank when you open it in slider show mode
Reporting Services

VSTS BUG: 4736711 | 3010773
FIX: Power View report plots values incorrectly for line chart in SSRS in SharePoint integrated mode
Reporting Services

VSTS BUG: 4737085 | 3019110
FIX: “Duplicate names are not allowed” error when you add multiple filters to the Power View report in SharePoint 2013
Reporting Services

VSTS BUG: 4741513 | 3028226
FIX: Error occurs when you try to change the parameters with default values in a report in SSRS 2012 or SSRS 2014
Reporting Services

VSTS BUG: 4736980 | 3028322
FIX: It takes longer time than usual to render a report in SSRS 2012 or SSRS 2014
Reporting Services

VSTS BUG: 4584520 | 3042544
FIX: Incorrect choice of a nested loops join strategy causes poor query performance in SQL Server 2014
SQL performance

VSTS BUG: 4767726 | 3070139
FIX: Error 33294 occurs when you alter column types on a table that has clustered columnstore indexes in SQL Server 2014
SQL service

VSTS BUG: 4584498 | 3023629
FIX: High CPU usage after you use DTExec utility to process SSAS data mining models
Analysis Services

VSTS BUG: 4736977 | 3016165
FIX: Arithmetic overflow error occurs when you add manually initialized subscriptions for publication in SQL Server
SQL service

VSTS BUG: 4584500 | 3025968
FIX: SSRS pages contain unlabeled check boxes in the detailed view
Reporting Services

VSTS BUG: 4584552 | 3038267
FIX: Error “[BC30494] line is too long” occurs when you upload an SSRS report to Reporting Services Report Manager
Reporting Services

VSTS BUG: 4584545 | 3038331
FIX: Query that contains subscription parameters is fired multiple times when you create a new subscription in SSRS
Reporting Services

VSTS BUG: 4584512 | 3044160
FIX: Performance counters under “ReportServer:Service” object show zero in SSRS 2014
Reporting Services

VSTS BUG: 4737096 | 3013553
FIX: Insufficient memory error when you run an XML Validation Control Flow task on a large input file in SSIS 2012 or SSIS 2014
Integration Services

VSTS BUG: 4736597 | 2840657
FIX: Performance decreases when you stage many records in MDS for SQL Server 2012 or SQL Server 2014
MDS

VSTS BUG: 4745325 | 3050636
FIX: Cannot schedule a subscription in an SSRS 2012 or SSRS 2014 report when the data source is SAP NetWeaver BI type
Reporting Services

VSTS BUG: 4745310 | 3045333
FIX: “C2 Audit mode” option cannot be enabled by using sp_configure and restarting SQL Server
SQL security

VSTS BUG: 4745712 | 2619077
FIX: Access violation when a missing task for a background clear operation tries to delete a missing index entry
SQL service

VSTS BUG: 4767968 | 3063054
Update enables Premium Storage support for Data files on Azure Storage and resolves backup failures
SQL service

VSTS BUG: 4778152 | 3067257
FIX: Partial results in a query of a clustered columnstore index in SQL Server 2014
SQL service

VSTS BUG: 4767492 | 3048627
FIX: “Cannot access the specified path or file on the server” when you use CSV in SSMS to back up or restore database
Management Tools

VSTS BUG: 4767707 | 3058512
FIX: Unpivot Transformation task changes null to zero or empty strings in SSIS 2014
Integration Services

VSTS BUG: 4736611 | 3013551
FIX: SQL Server is in script upgrade mode for a long time after you apply a SQL Server hotfix or security update
SQL service

VSTS BUG: 4584551 | 3038332
FIX: Data Alerts tables are filled up and never clear old data when you use alerts for SSRS 2012 or SSRS 2014 reports
Reporting Services

VSTS BUG: 4584556 | 3040675
FIX: Data-driven subscription with email notification shows “0 errors” when email delivery fails in SSRS 2012 or SQL Server 2014
Reporting Services

VSTS BUG: 4745308 | 3051993
FIX: The value of NUMBER type is truncated when you select data from an Oracle-linked server by using OLE DB provider
SQL service

VSTS BUG: 4745710 | 3026954
FIX: CatalogFolder.DeployProject takes longer time to be complete when you deploy a project in SQL Server 2014 or SQL Server 2012
Integration Services

VSTS BUG: 4745294 | 3029096
FIX: The changes in Oracle databases are not replicated to SQL Server 2012 or SQL Server 2014 databases correctly
Integration Services

VSTS BUG: 4767558 | 3036201
FIX: The notification email link is broken when a special character is part of the URL in SQL Server 2012 or SQL Server 2014 MDS
MDS

VSTS BUG: 4745323 | 3051145
FIX: SQL Server may shut down when you use Service Broker in SQL Server 2012 or SQL Server 2014
SQL service

VSTS BUG: 4745306 | 3043889
FIX: The chart in SSRS 2012 or SSRS 2014 report is not updated correctly when you update the parameter in the URL of the report
Reporting Services

VSTS BUG: 4744174 | 3042629
FIX: Error 33415 occurs when you restart the SQL Server service or alter database in SQL Server 2012 or SQL Server 2014
SQL service

VSTS BUG: 4584549 | 3034492
FIX: “Call to Excel Services returned an error” error when you refresh the document in the PowerPivot Gallery
Analysis Services

VSTS BUG: 4736696 | 3001713
FIX: The .csv file contains field separators when you export a report that has a tablix that has no data in SSRS 2012 or SSRS 2014
Reporting Services

VSTS BUG: 4736702 | 3003102
FIX: The date value in the Last Run column is blank in Report Manager Details View in SSRS 2012 or SSRS 2014
Reporting Services

VSTS BUG: 4767603 | 3055646
FIX: Error 35377 when you run a parallel query that contains MERGE statements in SQL Server 2014
SQL service

 

This update could be applied Microsoft SQL Server 2014, when used applies to

 • Microsoft SQL Server 2014 Service Pack 1 ONLY

 

Microsoft has recommended to test all hotfixes before updating in production environment. More information about this release You can find with the article: Cumulative Update 1

You may have to restart the computer after you apply this cumulative update. If you use any hybrid technology, such a Replication, AlwaysOn, Clustering:  If you do not want to use the rolling update process, follow these steps in order to apply a CU or SP: step1: Install the service pack on the passive node / step2: Install the service pack on the active node (This step requests servicerestart).

If You want to go directly to download section jump to Request Hotfix Download Site where You can choose version (for both platforms: 64-bit and 32-bit) . This release is prepared as multilingual package. And here is the full list af all packages:

  SQLServer2014_SP1_CU1_3067839_12_0_4416_x64
  SQL2014_SP1_ODBC_CU1_3067839_12_0_4416_x64
  2014_SP1_AOrcleDes_CU1_3067839_12_0_4416_x64
  2014_SP1_AOrcleSer_CU1_3067839_12_0_4416_x64
  2014_SP1_AOrcleSer_CU1_3067839_12_0_4416_x86
  2014_SP1_AOrcleDes_CU1_3067839_12_0_4416_x86
  SQL2014_SP1_ODBC_CU1_3067839_12_0_4416_x86
  QLServer2014_SP1_CU1_3067839_12_0_4416_x86

   

Enjoy!